معرفی

مشخصات فردی

عفت نجار نوبری

نام - نام خانوادگی : عفت   نجار نوبری

پست الکترونیکی : e_nobari@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبایی تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید چمران اهواز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی رودهن

سوابق اجرایی

1- مسئول فرهنگی دانشکده تهران جنوب

2- مدیر گروه مقطع کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی

3- مدیر گروه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1- عضویت در انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ادبیات

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته ادبیات فارسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

عفت نجارنوبری
عفت نجار نوبری

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^